Expert in second opinion
Header

archiQ beweegt zich op het raakvlak tussen bouw en recht, heeft zich toegelegd op bouwkundige aspecten van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid (durability) en is gespecialiseerd in de bouwkundige zorgplicht van eigenaren, huurders en bouwers in de rechtspraak en de wetgeving.

archiQ (afkorting van ‘kwaliteitsmeester’) staat voor integrale kwaliteitsbeheersing in de bouwcyclus. Van de certificering van grondstoffen en halfproducten tot de analyse van schadegevallen, herstelbeoordeling en de certificering van restauratiewerkzaamheden. Onder het motto ‘andersom denken’ investeert archiQ haar creativiteit in de kenniscyclus van de volledige bouwkundige kwaliteitsketen. ‘Andersom denken’ door expertise te investeren in innovatie en certificatie. Expertise uit de volledige bouwcyclus kan doorslaggevend zijn voor innovatie in het begin van de cyclus (ontwerp, detaillering, materiaalkeuze, vervaardiging, kwaliteitszorg, attestering en certificering). Voor innovatie in het begin van de bouwcyclus is immers kennis nodig uit het verdere verloop van de levenscyclus (klachtenonderzoek, schade-expertise, herstel, renovatie, restauratie, demontage en hergebruik). En andersom is kennis uit het begin van de cyclus onmisbaar voor het beoordelen en oplossen van problemen verderop in de bouwcyclus.

archiQ is het adres voor detailbeoordeling (houtexpertise), uitvoeringscontrole (applicatiecontrole en montagekeuring van brandwerende producten, houten bouwproducten en beglazing), klachtenonderzoek, herstelbeoordeling en maatcursussen.

archiQ voorkomt missers door een preventieve beoordeling van bestek, tekeningen en offertes. Doelstelling is het verkleinen van de kans op gebreken, faalkosten, meerwerk en meerkosten. Dit kan van cruciaal belang zijn voor de precontractuele en contractuele waarschuwingsplicht van zowel een aannemer als een onderaannemer, zoals vastgelegd in onder andere het Burgerlijk Wetboek, artikel 7:754. Traditioneel toetst archiQ vooral achteraf, naar aanleiding van een geschil, of de (onder)aannemer invulling heeft gegeven aan zijn waarschuwingsplicht.

bouwpatholoog-houtexpert-hotline-interpolis-fbto-achmea-rechtsbijstand-rechtshulp-723x213-bellen-of-mailen

Aanvraag bouwtechnologische expertise:

Contact
Voornaam
Achternaam

Terugbelverzoek

 • archiQ – bureau voor bouwpathologie, houtexpertise en kwaliteitsbewaking


  Het bureau voor begeleiding van partijen voor, tijdens en na het bouwproces: om eisen en oplossingen concreet te krijgen, onduidelijkheden weg te nemen en geschillen te beslechten. archiQ werkt onafhankelijk, deskundig en vertrouwelijk.

  archiQ is een inspectie-, keurings- en expertisebureau voor onderzoek, conciliatie en mediation. Het bureau voor het voorkomen, uitzoeken en oplossen van lastige klachten in het bouw- en houtvak.

  bouwpatholoog houtexpert archiQ deskundigenonderzoek bouwpathologie bindend advies deskundigenbericht bouwmediation IMG_1041 14-7-2015 vierkant 225x225

  De initiatiefnemer van archiQ, Abele Reitsma, is ervaren en gediplomeerd als gerechtelijk deskundige. Hij deed zowel de civielrechtelijke als de strafrechtelijke afstudeervariant van de Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige van Universiteit Leiden, Juridisch PAO.

  Abele Reitsma is sinds 2013 internationaal gekwalificeerd voor real time geschilbeslechting via Dispute Boards zoals ontwikkeld en gereglementeerd door de Dispute Resolution Board Foundation (DRBF) in Seattle en zoals voorgeschreven door o.a. de Wereldbank, Multilateral development banks (MDB's), alle overheden in Australië en de staten Florida en Californië.

  Als mediator is Abele Reitsma getraind volgens de sinds 1994 beproefde methode van the Institute for the Study of Conflict Transformation (ISCT) te Dayton, Ohio.

  Abele Reitsma schreef vanaf het prille begin mee aan het Europese normblad NEN-EN 16775:2015 Expertise activities - General requirements for expertise services (Staatscourant Nr. 1229, 14 januari 2016, bladzijde 9) en is initiatiefnemer van de "Code of Ethics" hierin.

  Abele Reitsma heeft talloze publicaties op zijn naam staan in vakbladen. Hij is auteur van elf volledig nieuwe beoordelingsrichtlijnen en uitvoeringsrichtlijnen. Hij is medeauteur van Jellema’s ‘Hogere bouwkunde’ en de lesboeken ‘Algemene bouwkunde’ en ‘Vakkennis Timmeren’. Verder leverde hij bijdragen aan onder andere de Technische Houtdocumentatie van Centrum Hout, de vakbladen Gebouwbeheer, Houtwereld en Timmerfabrikant en aan de periodieken ‘Bouwbesluit in de praktijk’ en ‘Bouwregels in de praktijk’ van SDU. Eerder werkte hij als vakredacteur bij het vakblad BouwWereld. Hiervoor verzorgde hij de rubriek ‘bouwregelgeving’, met een uitvoerige serie artikelen over onder andere het Bouwbesluit en het Arbeidsomstandighedenbesluit Afdeling Bouwproces (ontstaan als het Bouwprocesbesluit).

 • Terugbelverzoek

  Terugbelverzoek

  Soms is het handig om een terugbelverzoek achter te laten. Dit kan via de volgende link. Hierbij houden we zo goed mogelijk rekening met de aangegeven voorkeurstijd. […]

 • error: Dank voor je belangstelling voor onze website