Expert in second opinion
Header

Refutatie (weerlegging)

Dagvaarding ontvangen?

Heeft u een dagvaarding ontvangen, bijvoorbeeld inzake verborgen gebreken? Met als bijlage (productie) een eenzijdig, onjuist of zelfs giftig rapport? Veel mensen ervaren zoiets als verlammend.

Helaas is het geen uitzondering dat een “expert” zich voor een karretje laat spannen.

Of heeft u een concept deskundigenbericht ontvangen? En twijfelt u aan de deskundigheid en onpartijdigheid van de rechtbankdeskundige?

Zelf een rapportage weerleggen, zonder onderbouwing door een deskundige, is dan riskant. Dit heet “kale betwisting” en is doorgaans onvoldoende voor een rechter. Als de rechter zelf de deskundige heeft benoemd, ligt dit nog veel moeilijker.Veel mensen ervaren zoiets als verlammend.

Een kritische, navolgbare en evenwichtige beoordeling door een echte deskundige die zijn werk onpartijdig, onafhankelijk en zorgvuldig onderbouwt, is dan onmisbaar.

Het ontzenuwen van eenzijdige rapporten en deskundigenberichten is een dankbare taak voor een echte expert die graag onpartijdig werkt, met ruim voldoende bagage:

Abele Reitsma is ervaren en gediplomeerd als gerechtelijk deskundige. Hij deed zowel de civielrechtelijke als de strafrechtelijke afstudeervariant van de Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige van Universiteit Leiden, Juridisch PAO (2017-2018). Aan de Universiteit van Gent, Faculteit Recht en Criminologie, behaalde hij het getuigschrift “Inleiding tot het recht voor gerechtsdeskundigen”, promotie 2019. Ook dit betrof zowel burgerlijke zaken als strafzaken. Hierbij volgde hij alle 7 keuzevakken: aanneming, verzekeringsrecht, koop, huur, begroting van menselijke schade in het aansprakelijkheidsrecht, sociaal recht (arbeidsongevallen) en aspecten van materieel strafrecht.

Als eerste en vooralsnog enige Nederlander in zijn vakgebied behaalde Abele Reitsma aan de Universiteit van Gent, UGent Academie voor Ingenieurs (UGain), Faculteit Ingenieurs-wetenschappen en Architectuur en Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, het getuigschrift “Expertisetechnieken – methodologie van het deskundigenonderzoek”, promotie 2020 en 2022. Hij deed uitzonderlijk examen in alle modules: 1 “Houding en gedrag van deskundige”, 2 “Psychologie* van de deskundige”, 3 “Meten en vaststellen”, 4 “Verwerven van bijkomende informatie”, 5 “Verwerken van gegevens”, 6 “Schadeberekening” en 7 “Schriftelijke rapportering”.

Van 2011 tot 2014 was Abele Reitsma voorzitter van de Nederlandse Normcommissie Expertise Services bij NEN te Delft (NC 380405) en delegatieleider in Project Committee Expertise Services (CEN /PC405) bij CEN te Brussel en AFNOR te Parijs. Vanuit deze functie is hij grondlegger van de “Code of Ethics”, Europese Gedragscode voor Expertise (eerste versie notarieel gedeponeerd op 29 januari 2013). Het normblad is gepubliceerd als NEN-EN 16775:2015 Expertise activities – General requirements for expertise services (Staatscourant Nr. 1229, 14 januari 2016, bladzijde 9).

Een voorbeeld van een weerlegging in hoger beroep staat in het arrest van Gerechtshof Amsterdam van 3 oktober 2023 in zaaknummer 200.291.665/01 (ECLI:NL:GHAMS:2023:2539), enkele citaten:

“[appellante] heeft dit standpunt van [geïntimeerde] ter zitting weersproken onder verwijzing naar het rapport van [bedrijf 2] . De desbetreffende bevindingen van [bedrijf 2] zijn echter (al) weerlegd met het rapport van Reitsma.”

“Dat [appellante] niet bij de totstandkoming van deze rapportage betrokken is geweest, doet aan de bevindingen van Reitsma niets af. Hetzelfde geldt voor het standpunt van [appellante] dat Reitsma bij zijn onderzoek niet over schroeven en houtmonsters beschikte. Reitsma heeft zijn onderzoek immers beperkt tot een beoordeling van de verschillende rapportages en de conclusie van antwoord van [geïntimeerde] . Daarvoor is geen inbreng van [appellante] , noch fysiek materiaal nodig.”


error: Dank voor je belangstelling voor onze website